Per una federació animalista Por una federación animalista

2017-10-13

Al marge d'ideologies concretes, hi ha un sentiment transversal que ens uneix: la certesa que cal lluitar per aconseguir una vida més digna per als animals.Sé que molta gent dirà que ara, amb la crisi, no és el torn dels animals. Que hi ha persones que passen gana, persones que perden la seva feina... argumentalment són temes diferents. No tenen cap relació i, si la tenen, és en sentit contrari: les persones més solidàries amb els animals acostumen a ser les més solidàries amb les persones. Els nazis es van inspirar amb el tracte que rebien els animals de camí a l'escorxador per crear els camps de concentració. Solidaritat amb als animals no vol dir manca de solidaritat per les persones o el medi ambient. Significa, simplement, ser conscients del seu patiment i voler fer alguna cosa al respecte, sense deixar de lluitar i defensar els drets de tothom.Els animals són criatures que neixen, com ho fem nosaltres, que senten, pateixen i mereixen unes condicions de vida. La indústria intensiva basada en la seva vida, ens ofereix productes barats, però molt cars pel preu d'agonia i misèria que paguen els animals. El maltractament i la crueltat al quals sistemàticament són sotmesos fan dels animals uns éssers indefensos que mereixen la protecció de l'ésser humà, que hauria de revelar-se com un germà gran benefactor i no com un sàdic o indiferent empresari. Avui és absurd matar foques per vestir-nos amb les seves pells. Però no vull esmerçar l'espai d'aquest text a convèncer ningú que cal protegir els animals, ni tampoc perdre el temps explicant mil i un exemples de la seva lamentable vida.El que voldria dir és una cosa molt simple: qualsevol persona que estimi els animals pot triar, per poder-hi col·laborar, entre moltes entitats animalistes, perquè entre protectores i entitats n'hi ha moltíssimes. Centenars!I el que hauríem de fer és molt clar: unir totes les entitats i tots els socis i sòcies que treballen per la protecció dels animals perquè facin un front comú. Una federació d'entitats i protectores d'animals amb una intenció molt clara: anar tots junts més enllà en la protecció i benestar dels animals.No es tracta ni de sensibilitzar, ni de convèncer, sinó d'unir-nos. I ho hem de fer nosaltres: els animals no es podran reunir en assemblees, ni explicar el seu patiment, ni demanar millores, nosaltres tenim la responsabilitat i el deure de ser la seva veu i d'articular la seva defensa. Per això, perquè hi ha un interès i una sensibilitat social molt dispersa, cal unir-nos i amb la força d'una sola veu millorar les lleis i fer dels drets dels animals un eix transversal de les polítiques que volen treballar per una societat més lliure i més digna per a tothom.Cal que demanem activament als centenars d'associacions, fundacions i protectores que creïn una sola Federació d'entitats animalistes: serà l'única que podrà aconseguir que passem de l'assistència i la sensibilització a polítiques actives per tal de canviar la realitat de la vida dels animals del nostre planeta.

Al margen de ideologías concretas, hay un sentimiento transversal que nos une: la certeza de que hay que luchar para conseguir una vida más digna para los animals.Sé que mucha gente dirá que ahora, con la crisis, no es el turno de los animales. Que hay personas que pasan hambre, personas que pierden su trabajo ... argumentalmente son temas diferentes. No tienen ninguna relación y, si la tienen, es en sentido contrario: las personas más solidarias con los animales suelen ser las más solidarias con las personas. Los nazis se inspiraron con el trato que recibían los animales de camino al matadero para crear los campos de concentración. Solidaridad con los animales no significa falta de solidaridad para las personas o el medio ambiente. Significa, simplemente, ser conscientes de su sufrimiento y querer hacer algo al respecto, sin dejar de luchar y defender los derechos de tothom.Els animales son criaturas que nacen, como lo hacemos nosotros, que sienten, sufren y merecen unas condiciones de vida . La industria intensiva basada en su vida, nos ofrece productos baratos, pero muy caros por el precio de agonía y miseria que pagan los animales. El maltrato y la crueldad al que sistemáticamente son sometidos hacen los animales unos seres indefensos que merecen la protección del ser humano, que debería revelarse como un hermano mayor benefactor y no como un sádico o indiferente empresario. Hoy es absurdo matar focas para vestirnos con sus pieles. Pero no quiero emplear el espacio de este texto a convencer a nadie que hay que proteger a los animales, ni tampoco perder el tiempo explicando mil y un ejemplos de su lamentable vida.El que querría decir es algo muy simple: cualquier persona que estime los animales puede elegir, para poder colaborar, entre muchas entidades animalistas, porque entre protectoras y entidades hay muchísimas. Cientos! Y lo que deberíamos hacer es muy claro: unir todas las entidades y todos los socios y socias que trabajan por la protección de los animales para que hagan un frente común. Una federación de entidades y protectoras de animales con una intención muy clara: ir todos juntos más allá en la protección y bienestar de los animals.No se trata ni de sensibilizar, ni de convencer, sino de unirnos. Y lo tenemos que hacer nosotros: los animales no podrán reunirse en asambleas, ni explicar su sufrimiento, ni pedir mejoras, nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de ser su voz y de articular su defensa. Por eso, porque hay un interés y una sensibilidad social muy dispersa, hay unirnos y con la fuerza de una sola voz mejorar las leyes y hacer de los derechos de los animales un eje transversal de las políticas que quieren trabajar por una sociedad más libre y más digna para tothom.Cal que pedimos activamente a los centenares de asociaciones, fundaciones y protectoras que creen una sola Federación de entidades animalistas: será la única que podrá conseguir que pasamos de la asistencia y la sensibilización a políticas activas para cambiar la realidad de la vida de los animales de nuestro planeta.