Escriure - Escribir

2017-10-13
Totes i cadascuna de les teories socials, psicològiques, ètiques i fins i tot literàries... tenen una idea de l'ésser humà darrera.És a dir, totes les històries tenen un protagonista darrera. Qui és aquest protagonista? Quina és la idea d'ésser humà que hi ha darrera? Si descobriu la idea de persona que hi ha darrera, descobriu el quid de la història.Per posar un exemple, si he de parlar de l'escriptura... és molt important que descobriu la idea d'escriptor o escriptora que tinc darrera...Per exemple...- Hesiode, Píndar, Plató... consideraven al poeta, a la poeta, pensem que també hi ha poetes com Safo, com els éssers aquells que són inspirats per les muses. El poeta és el conducte de les muses. Fins i tot hi ha un diàleg molt divertit de Plató que diu que les muses agafen el més imbècil entre els humans per demostrar que no són altres coses que vies, que conductes.
- Efectivament, per a Plató el poeta era un ésser irracional ja que el ser humà pensant és incapaç de realitzar una obra poètica. El sentiment desordenat de la inspiració margina completament la raó.
- Per altres, el poeta s'ha inspirat per causes naturals sorgides de la pròpia interioritat. És una tesi defensada pels epicuris i que a partir del segle XVIII tindrà molta vigència amb el romanticisme.
- Per algunes concepcions, l'artista, l'escriptor, el poeta és mirat com a geni, és a dir, mogut guiat per una natura desbordant que té les fonts de la inspiració, crea i produeix grans obres d'art.
- Durant l'edat mitja no existeix l'artista, només l'artesà, que copia altres models com els escrivans o els mestres de diferents arts...
- Per a Novalis, el poeta està dotat de un sentit poètic comparat als místics i als profetes...
- Addison va fer una classificació de genis: genis naturals i indisciplinats com Shakespare, refinats i reflexius com Milton, passius o receptius, actius o creadors...Con veieu, la idea d'ésser humà depèn de la història i també de la tesi que es defensa.Avui tothom és un artista. Ja no són tonadilleras (en català cançonentistes) sinó artistes. Tothom és artista, vivim en un país de genis, de gent plena de talent, que fan grans obres d'una qualitat excelsa.Per tant tenim diversos models:- Poeta conducte de la musa
- Poeta geni
- I últimament també observem molt l'escriptor paleta. Brossa va posar al seu DNI poeta, no ho van entendre perquè era a l'època del franquisme i van dir: paleta? I ell va dir que sí. El poeta manufacturador, l'escriptor de l'ofici d'escriure, com un manobre... que escriu 3 hores diàries, que llegeix 2 hores diàries, que escriu articles...presa i presència.

Todas y cada una de las teorías sociales, psicológicas, éticas e incluso literarias ... tienen una idea del ser humano detrás.
Es decir, todas las historias tienen un protagonista última. ¿Quién es este protagonista? ¿Cuál es la idea de ser humano que hay detrás? Si descubre la idea de persona que hay detrás, descubre el quid de la historia.
Por poner un ejemplo, si tengo que hablar de la escritura ... es muy importante que descubra la idea de escritor o escritora que tengo detrás ...
Por ejemplo ...
- Hesíodo, Píndaro, Platón ... consideraban al poeta, a la poeta, pensamos que también hay poetas como Safo, como los seres aquellos que son inspirados por las musas. El poeta es el conducto de las musas. Incluso hay un diálogo muy divertido de Platón que dice que las musas cogen el más imbécil entre los humanos para demostrar que no son otras cosas que vías, que conductas.
- Efectivamente, para Platón el poeta era un ser irracional ya que el ser humano pensando es incapaz de realizar una obra poética. El sentimiento desordenado de la inspiración margina completamente la razón.
- Para otros, el poeta se ha inspirado por causas naturales surgidas de la propia interioridad. Es una tesis defendida por los epicúreos y que a partir del siglo XVIII tendrá mucha vigencia con el romanticismo.
- Para algunas concepciones, el artista, el escritor, el poeta es mirado como genio, es decir, movido guiado por una naturaleza desbordante que tiene las fuentes de la inspiración, crea y produce grandes obras de arte.
- Durante la edad media no existe el artista, sólo el artesano, que copia otros modelos como los escritores o los maestros de diferentes artes ...
- Para Novalis, el poeta está dotado de un sentido poético comparado a los místicos y los profetas ...
- Addison hizo una clasificación de genios: genios naturales y indisciplinados como Shakespeare, refinados y reflexivos como Milton, pasivos o receptivos, activos o creadores ...
Con veis, la idea de ser humano depende de la historia y también de la tesis que se defiende.
Hoy todo el mundo es un artista. Ya no son tonadilleras (en catalán cançonentistes) sino artistas. Todo el mundo es artista, vivimos en un país de genios, de gente llena de talento, que hacen grandes obras de una calidad excelsa.
Por lo tanto tenemos varios modelos:
- Poeta conducto de la musa
- Poeta genio
- Y últimamente también observamos mucho el escritor paleta. Brossa puso a su DNI poeta, no lo entendieron porque era en la época del franquismo y dijeron: paleta? Y él dijo que sí. El poeta manufacturador, el escritor del oficio de escribir, como un peón ... que escribe 3 horas diarias, que lee 2 horas diarias, que escribe artículos ... prisa y presencia.