El cos de les dones -      El cuerpo de las mujeres

2017-10-13
L'observatori de les dones en els mitjans de comunicació va realitzar l'exposició La representació dels cossos de les dones. Un cos al servei de la mirada i el plaer masculí.
Es tracta d'una lectura crítica de com representen els mitjans audiovisuals els cossos femenins. És del tot evident que els cossos de les dones són diversos (n'hi ha de baixes, altes, primes, grasses, joves, velles, amb malalties i problemes... en fi, totes les variables que pot albergar això de formar part de més de la meitat de la humanitat), però aquesta diversitat desapareix en pro d'un estereotip.Es tracta d'una representació fictícia amb un enorme poder per la nostra identitat. La nostra cultura fa d'un ser excepcional una norma del tot allunyada de la realitat, però que - paradoxalment - ens marca la nostra realitat. És a dir: ens arribem a veure no pas com som sinó com no podem ser, acabem sent anormals tot i no formar part d'una excepció remota i impossible! I, a més, es tracta d'una dona que sempre destaca per ser prima, alta, rossa, provocativa, de pell blanca... com si l'únic mèrit de les dones pogués ser imitar la Loba de la Shakira..
És terrible la pressió femenina d'haver d'imitar aquests estereotips amb la sempiterna joventut i un sol tipus de bellesa. Algunes conseqüències? Una relació directa amb els trastorns alimentaris i l'augment esgarrifós de la cirurgia estètica per evitar una vellesa inevitable. Sabeu quantes dones amb extirpació mamària per un càncer de pit se senten insegures i incompletes físicament i volen ser reconstruïdes abans de què sigui convenient per la seva salut? Realment no és atractiu el cos d'una dona que ha lluitat contra el càncer, afortunadament l'ha pogut vèncer i aquesta cicatriu parla del seu coratge i experiència colpidora?Les dones viuen una mitjana de 83 anys, als 40 ja són considerades madures (en el sentit sobretot de velles i decadents). Ens bombardegen amb 3 arguments absurds:
1. Que els homes envelleixen millor que les dones (Perdó?)
2. Que una dona als 40 fa una davallada espectacular (Perdó?)
3. Que hi ha dones de 50 anys estupendes, pensi vostè amb la Madonna, la Demi Moore, o la Sharon Stone. Però és que aquestes tres dones són una minoria tan excepcional i amb tants recursos econòmics que no tenen res a veure amb la immensa majoria de les dones!Hem de començar-nos a trobar atractives, vàlides i interessants a totes les edats i en funció de totes les formes i possibilitats, sinó és així, simplement permetrem que un pòster retocat amb photoshop ens faci sentir frustrades de no poder arribar a ser ni tan sols com no podrà arribar mai a ser la pròpia model perquè al natural no està retocada.Diuen que els relats ens serveixen per explicar la nostra pròpia història, per a configurar identitats, saber qui som i elaborar formes de resistència. Que una imatge no valgui mai més que mil realitats diàries. I encara que siguin milions d'imatges que mai substitueixin la realitat que podem veure i contrastar cada dia.

El observatorio de las mujeres en los medios de comunicación realizó la exposición La representación de los cuerpos de las mujeres. Un cuerpo al servicio de la mirada y el placer masculino.
Se trata de una lectura crítica de cómo representan los medios audiovisuales los cuerpos femeninos. Es del todo evidente que los cuerpos de las mujeres son diversos (los hay de bajas, altas, delgadas, gordas, jóvenes, viejas, con enfermedades y problemas ... en fin, todas las variables que puede albergar esto de formar parte de más de la mitad de la humanidad), pero esta diversidad desaparece en pro de un estereotip.Es trata de una representación ficticia con un enorme poder para nuestra identidad. Nuestra cultura hace de un ser excepcional una norma del todo alejada de la realidad, pero que - paradójicamente - nos marca nuestra realidad. Es decir: nos llegamos a ver no como somos sino como no podemos ser, acabamos siendo anormales pesar de no formar parte de una excepción remota e imposible! Y, además, se trata de una mujer que siempre destaca por ser delgada, alta, rubia, provocativa, de piel blanca ... como si el único mérito de las mujeres pudiera ser imitar la Loba de Shakira ..
Es terrible la presión femenina de tener que imitar estos estereotipos con la sempiterna juventud y un solo tipo de belleza. Algunas consecuencias? Una relación directa con los trastornos alimentarios y el aumento escalofriante de la cirugía estética para evitar una vejez inevitable. Sabéis cuántas mujeres con extirpación mamaria por un cáncer de pecho se sienten inseguras y incompletas físicamente y quieren ser reconstruidas antes de que sea conveniente para su salud? Realmente no es atractivo el cuerpo de una mujer que ha luchado contra el cáncer, afortunadamente lo ha podido vencer y esta cicatriz habla de su coraje y experiencia sobrecogedora? Las mujeres viven una media de 83 años, a los 40 ya son consideradas maduras ( en el sentido todo de viejas y decadentes). Nos bombardean con 3 argumentos absurdos:
1. Que los hombres envejecen mejor que las mujeres (Perdón?)
2. Que una mujer a los 40 hace un descenso espectacular (Perdón?)
3. Que hay mujeres de 50 años estupendas, piense usted con la Madonna, la Demi Moore, o la Sharon Stone. Pero es que estas tres mujeres son una minoría tan excepcional y con tantos recursos económicos que no tienen nada que ver con la inmensa mayoría de las mujeres! Tenemos que empezar a encontrar atractivas, válidas e interesantes todas las edades y en función de todas las formas y posibilidades, sino es así, simplemente permitir que un póster retocado con photoshop nos haga sentir frustradas de no poder llegar a ser ni siquiera como no podrá llegar a ser la propia modelo porque al natural no está retocada.Diuen que los relatos nos sirven para explicar nuestra propia historia, para configurar identidades, saber quiénes somos y elaborar formas de resistencia. Que una imagen no valga nunca más que mil realidades diarias. Y aunque sean millones de imágenes que nunca sustituyan la realidad que podemos ver y contrastar cada día.