Cursos de gestió, organització i empresa - Cursos de gestión, organización y empresa

Gestió, organizació i empresa

Gestión, organització i empresa


No són cursos sobre habilitats directives estàndars ja que es basen en l'ètica cap a un mateix i cap als altres, l'efectivitat no és el primer paràmetre però paradoxalment s'acaba sent més eficient i, sobretot, més feliç. Tenir bon ambient de treball, estar a gust amb els companys, poder conciliar la vida personal i laboral semblen no tenir a veure en la productivitat, però, l'augmenten. 


No se trata de cursos sobre habilidades directivas estándars ya que se basan en la ética hacia uno mismo y hacia los otros. La efectividad no es el primer parámetro pero paradoxalmente se acaba siendo más eficiente y, sobretodo, más feliz. Tenir buen ambiente de trabajo, estar a gusto con los compañeros, poder conciliar la vida personal y laboral parecen no tener nada a ver com la productividad, pero, la aumentan. 


Treball en equip. Es tracten qüestions com el treball corporatiu, els prejudicis, les espectatives, avantatges i desavantatges, qualitats ètiques importants per el treball en equip...

Curs teòric i pràctic de 2 a 10 h de durada

Trabajo en equipo. Se tratan cuestiones como el trabajo corporativo, los prejuicios, las espectativas, ventajas e inconvenientes, cualidades éticas importantes para el trabajo en equipo.

Gestió del temps. Una nova forma de gestionar el temps no pas basada en treure la màxima efectivitat de nosaltres mateixos i arribar a l'autoexplotació, sinó a través d'establir prioritats per a construir-nos una vida amb sentit.

Gestión del tiempo. Una neva forma de gestionar el tiempo. No está basada en extraer la máxima efectividad de nosotros mismos hasta llegar a la autoexplotación, sinó a través de establecer prioridades para construirnos una vida con sentido. 

Neutralitzar les relacions tòxiques en el treball. A diferència de les persones que triem estimar, els companys de feina ens són assignats, també els nostres caps. Eines per estar millor a la feina, o saber sortir de situacions clarament d'abús de superioritat. 

Neutralizar las relaciones tóxicas en el trabajo. A diferencia de las personas que escojemos querer, los compañeros de trabajo nos son asignados, también nuestros jefes. Herramientas para estar mejor en el trabajo, o saber salir de situaciones claramente de abuso de superioridad.


T'interessa més informació? 

Te interesa más información?