Formació Amor - Ética

Amor i ética són per a mi la mateixa cosa. No entenc un amor que no sigui étic i no comprenc una ética que no inclogui alguna mena d'amor. Per a mi l'ètica és el resultat d'allò que hem fet amb nosaltres mateixos, no es pot estimar ni ser ètic si no hi ha una base personal que cal desenvolupar. En aquests cursos, d'Escola de Vida, tractem  matèries que no hem pogut estudiar en els ensenyaments habituals i que són el més important per a l'art de viure. Amb una part teòrica, pràctica, bibliografia i atenció personalitzada.Cada alumne finalitza el curs amb un pla personal de treball.  Es tracta d'un enfoc basant en l'ètica per a fer una transformació lliure, que parteix d'un mateix i de la pròpia responsabilitat. Es tracta de desenvoluupar una nova autoestima i eines per a practicar la prudència  - veure allò que és - i ser justos - donar a cadascú el que li correspon -

Amor y ética son para mi una misma cosa. No entiendo el amor si no es ético y no comprendo una ética que no comporte algún tipo de amor.  Para mi la ética es el resultado de aquello que hemos hecho con nosotros mismos, no se puede amarr ni ser ético si no hay una base personal que se haya desarrollado. Estos cursos, cusos de escuela de vida, tratan materias fundamentales que no hemos podido estudiar en la formació reglada y que son lo más importante en el arte de vivir. Con una parte teórica, práctica, bibliografía y atención personalizada. Cada alumno acaba el curso con un pla personal de trebajo al finalitzar la materia. Un enfoque basado en la ética para llevar a cabo una transformación libre, que parte de uno mismo y la propia responsabilidad. El objetivo es desarrollar una nueva autoestima y herramientas para practicar la prudencia - ver lo que es - y llegar a ser justos - dar a cada cuál lo que le corresponde -. 

Estimar sense viure en tu. No sempre el sentiment més absorvent és el millor. Un curs per estimar des del centre d'una mateixa. 

Amar sin vivir en ti. No siempre el sentimento más absorvente es el mejor. Un curso para amar desde el centro de una misma. 

Viure una ruptura afectiva. Aprendre a tornar a viure, a viure millor que mai amb un cor trencat.

Vivir una ruptura afectiva. Aprender a vivir, mejor que nunca, con un corazón roto. 

Superar els maltractaments. Una nova visió basada en l'ètica per detectar els maltractaments i oferir noves eines per estimar sent un mateix, fidel a les pròpies conviccions però amb un nou pacte personal per a no permetre els abusos. Curs aplicable en l'amor, l'amistat,  ámbit laboral... 

Superar el maltrato. Una nueva visión en la ética para detectar los maltratos y ofrecer nuevas herramientas para amar siendo uno mismo, fiel a las propias convicciones pero con un nuevo pacto personal para no permitir abusos. Curs aplicable en el amor, la amistad, ámbito laboral....

Maduresa personal. La base de tot programa personal seriós de transformació personal. Un programa actiu, autoexigent i sincer per escolpir-nos. 

Madurez personal. La base de todo programa serio de transformación personal. Un programa activo, autoexigente y sincero para desarrollarnos. 

Autoconeixement. No es tracta de formes de vida alienes a la persona, sinó de créixer i desenvolupar-nos a partir de qui som. Un curs per analitzar "la terra" de la nostra ànima i per a saber qué podem llaurar en nosaltres mateixos. 

Autoconocimiento. No se trata de formas ajenas a la persona, sino de crecer y desarrollarnos a partir de quienes somos. Un curso para analizar "la tierra" de nuestra alma para saber qué podemos cultivar en nosotros mismos. 

Caixa d'eines per a ser feliç. Què és això de la felicitat? És un impossible necessari? No podem deixar d'intentar ser-ne encara que no ho puguem aconseguir? Descobrim le bases imprescindibles per a una vida provisionalment feliç.

Caja de herramientas para ser feliz. ¿Qué es eso de la felicidad? ¿Un imposible necesario? No podemos dejar de intentar ser felices aunque no podamos conseguirlo. Descubramos las bases imprescindibles para una vida provisionalmente feliz. 

Ética en l'amor. Un programa molt ambiciós per a ser dignes d'estimar i ser estimats. La fletxa de Cúpido només és el primer pas. No es només de tenir bones relacions de parella, està obert a tothom, perquè una persona digna de ser estimada i estimar, val la pena amb o sense parella/s.

Ética en el amor. Un programa muy ambicioso para ser dignos de amar y ser amados. La flecha de Cúpido sólo es el primer paso. No se trata de tener buenas relaciones de pareja, el curso está abierto a todos, porqué una persona digna de ser amada y de amar, vale la pena con o sin pareja/s.

Vols més informació?

Más información?